Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.