Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 2 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 3 năm 2018