Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2020