Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 1 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 2 năm 2017

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quí 1 năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quí 2 năm 2017