Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.