Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại số 25 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, TP. Trà Vinh tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 164 cổ đông, tương ứng 1.750.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 137 cổ đông tương ứng là 1.688.700 cổ phần, đạt tỷ lệ  96,5%.

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, doanh thu của Công ty thực hiện là 31,113 tỷ đồng đạt 111,11% so với kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế là 4,952 tỷ đồng, vượt 62,89% so với kế hoạch đề ra, mức chi cổ tức là 1.415 đồng. Về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu kế hoạch là 40,850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5,620 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 14,39%.  

 Đại hội đã thông qua các tờ trình

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018

4. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2017

6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

8. Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

9. Thông qua Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình biểu quyết đồng ý: 1.688.700/1.688.700 cổ phần, đạt tỷ lệ  100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với số phiếu biểu quyết đạt 100% của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kết thúc./.