img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, số 48A, Sơn Thông, khóm 1, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự là 98 cổ đông, tương ứng 1.750.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 31 cổ đông tương ứng là 1.259.100 cổ phần, đạt tỷ lệ  71,95%

 

 Đại hội đã thông qua các tờ trình

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán., với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

4. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến..

5. Thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2022, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

9. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2021, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

10. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021, với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý và 0,11% số cổ phần không có ý kiến.

 

Ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với số phiếu biểu quyết đạt 100% của tất cả cổ đông dự họp tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh kết thúc./.

Ngày đăng: 12-05-2022
Tin nổi bật