img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Thông báo việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền


Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông báo đến Quí cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức: 10%

2. Thời gian thực hiện chi trả từ 08 giờ ngày 20/05/2022.

3. Địa điểm chi trả: Số 48A, Sơn Thông, Phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Quí cổ đông xem chi tiết thông tin cụ thể tại mục tải văn bản Công ty.

Ngày đăng: 19-05-2022
Tin nổi bật