img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

TIẾP TỤC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI ĐƠN VỊ


Thực hiện Thông báo số 990-TB/VPTU, ngày 18/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh và Công văn số 237-CV/ĐUK, ngày 23/5/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, nêu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức lễ chào cờ đầu tuần vào lúc 07 giờ, đúng theo tinh thần Công văn số 579-CV/TU, ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy “về việc thực hiện chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở”.

Buổi lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đây không chỉ là giây phút thiêng liêng làm sống lại quá khứ đấu tranh hào hùng của các bậc cha anh đi trước đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn khơi dậy lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của mỗi người. Hoạt động này nhằm tuyên truyền cho đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về ý thức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sống và làm theo pháp luật, vì lợi ích cộng đồng, dân tộc và cũng để đảng viên, người lao động thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó. Qua đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và nếp sống văn minh nơi công sở.

Buổi lễ chào cờ đầu tuần tại Văn phòng Công ty

Ngày đăng: 14-09-2022
Tin nổi bật