img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Ban chấp hành công đoàn


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Phạm Tấn Lộc                - Chức vụ: Chủ tịch

2. Bà Thái Thị Nguyệt                - Chức vụ: Phó Chủ tịch

3. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên      - Chức vụ: Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

4. Ông Phan Trung Hoàng         - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT

5. Ông Đặng Diệp Minh Huân   - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

6. Ông Hồ Nhật Sơn                    - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

7. Ông Nguyễn Hồng Nhiên        - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

8. Bà Lữ Thị Mỹ Loan                 - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

9. Ông Võ Khánh Minh                - Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật