img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Hội đồng quản trị


 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (Nhiệm kỳ 2021-2025)

 

Họ tên: Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại:  0917 917719

Email: phamtietkhoa-travinh@chinhphu.vn;

            phtietkhoa@gmail.com

 

Họ tên: Ông Nguyễn Văn Nguyền

Chức vụ: Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Điện thoại: 0918 527914

Email: vannguyentv2020@gmail.com

 

Họ tên: Ông Phạm Tấn Lộc

Chức vụ:  Thành viên HĐQT;  Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0909 739919

Email: locctdttv@gmail.com

 

Họ tên: Ông Đào Mạnh Hùng

Chức vụ:  Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ tên: Bà Trầm Thị Thùy Dung

Chức vụ:  Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 094 6484885

Email: 

 

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Chức vụ:  Thư ký HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 02943 853596;   0918 622556

Email: duyenha82@gmail.com

 

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật