img

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Ban Kiểm Soát


BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

 

Họ tên: Ông Lê Quang Minh

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng

Điện thoại:  0913 880951

Email: lequangminh1965@gmail.com

 

 

Họ tên: Bà Huỳnh Thị Thu Trà

Chức vụ: Kiểm soát viên; 

Trình độ chuyên môn: cử nhân Kế toán

Điện thoại: 094 2834793

Email: 

 

 

Họ tên: Ông Lê Hữu Phước

Chức vụ: Kiểm soát viên; 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Điện thoại:  

Email: 

Ngày đăng: 16-12-2020
Tin nổi bật